Rodzinne gospodarstwo rolne

Rodzinne gospodarstwo rolne jest podmiotem gospodarczym równie starym i trwałym jak gospodarstwo domowe, z którym łącznie zawsze tworzyło prawie nie dający się rozdzielić kompleks produkcyjno-konsumpcyjny. Także współcześnie, mimo częściowego oddzielenia się gospodarstwa domowego od produkcyjnego gospodarstwa rolnego, więzi te są najsilniejsze w porównaniu z innymi typami podmiotów gospodarczych. Działalność rodzinnego gospodarstwa rolnego opiera się na rodzinnej własności środków produkcji, a najczęściej i ziemi, oraz /na pracy własnej członków rodziny.

Trwałe wspieranie jej przez pracę najemną osób z zewnątrz nadaje rodzinnemu gospodarstwu rolnemu cechy kapitalistycznego przedsiębiorstwa. Rodzinne gospodarstwo rolne prowadzi swoją działalność gospodarczą samodzielnie, zgodnie z własnymi celami, preferencjami i umiejętnościami, a także wyłącznie na własny koszt i na własne ryzyko „. Dlatego są w nim silnie rozwinięte funkcje regulacyjne w odniesieniu do działalności produkcyjnej. Narzuca to konieczność racjonalnego gospodarowania, wyboru najbardziej opłacalnych kierunków produkcji (i działalności w ogóle) oraz metod produkcji. Jednak rodzinne gospodarstwa rolne, podobnie jak gospodarstwa domowe, ze względu na swoją długą historię z trudem zrywają z tradycyjnymi metodami gospodarowania. Na ogół należą do podmiotów gospodarczych najmniej dynamicznych i wykazujących najmniejszą wydajność.