Współczesne gospodarstwa

We współczesnych gospodarstwach domowych dokonują się powszechnie następujące procesy gospodarcze: aktywizacja zasobów pracy i praca poza tym gospodarstwem w celu uzyskania odpowiednich przychodów naturalnych i pieniężnych, służących zaspokajaniu potrzeb jego członków; dysponowanie tymi przychodami (ich podział i wykorzystania odpowiednio do potrzeb lub preferencji członków gospodarstwa); aktywizacja zasobów pracy na rzecz samego gospodarstwa w celu bezpośredniego zaspokajania potrzeb (naturalna gospodarka na potrzeby własnej konsumpcji); organizacja i realizacja procesów konsumpcji; przygotowanie, głównie pod względem kwalifikacji, zasobów pracy własnej I nowego pokolenia do aktywizacji zarówno wewnątrz gospodarstwa jak i na różnych odcinkach gospodarki narodowej poza gospodarstwem domowym; rozszerzona reprodukcja w tym zakresie.

W procesach tych uzewnętrzniają się kierunki i obszary powiązali współczesnego gospodarstwa domowego z otoczeniem. Z jednej strony, możliwości funkcjonowania i rozwoju gospodarki narodowej są uzależnione od gospodarstwa domowego, gdyż zasila ją ono pracą żywą, wydatkowaną w różnych dziedzinach i w różnych jednostkach organizacyjnych. Ż drugiej strony, od tego, ile pracy może dane gospodarstwo domowe zaoferować gospodarce narodowej, zależą jego możliwości uzyskiwania środków służących zaspokajaniu własnych potrzeb.