Szeregowanie polityki

W zależności od zakresu ingerencji i jej natężenia politykę gospodarczą państwa można uszeregować od liberalnej (najmniejszy stopień ingerencji i metody pośrednie), przez interwencyjną (doraźna, odcinkowa, silna, często bezpośrednia) do planowej, wszechobejmującej i długookresowej. Każdemu z tych typów odpowiada inna struktura centralnych organów gospodarczych, inny zakres ich kompetencji, a także inne metody i narzędzia działania, Jednak jako organy władzy państwowej reprezentują one interes państwa oraz wprowadzają w życie zasady ogólnej polityki gospodarczej i społecznej przyjętej przez to państwo, przy czym niezmiernie ważne znaczenie ma w tym przypadku charakter państwa i relacje między jego interesami a interesami społeczeństwa i różnych jego części składowych.

 

W społeczeństwach klasowych centralne organy gospodarcze reprezentują przede wszystkim interesy klasy najsilniejszej i tym interesom podporządkowują politykę gospodarczą, dążąc jednocześnie do utrzymania i umacniania danego ustroju społeczno-ekonomicznego. W społeczeństwach antagonistycznych, opartych na wyzysku, centralne organy gospodarcze prowadzą więc swoją działalność zgodnie z interesami klas posiadających i we współdziałaniu przede wszystkim z przedstawicielami tych klas. Uwzględnianie interesów innych klas społecznych oraz uczestnictwo mas pracujących w działalności gospodarczo-społecznej jest podporządkowane w znacznej mierze dążeniu do zachowania tzw. spokoju społecznego, niezbędnego do normalnego funkcjonowania i rozwoju gospodarki.